HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


Autorska prava

Sadržaj internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o.

Sadržaj internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. zaštićen je autorskim i ostalim pravima intelektualnog, te industrijskog vlasništva koja pripadaju spomenutoj tvrtki ili su istoj ustupljena na korištenje, a u vlasništvu su trećih osoba. Lumbertrans d.o.o. posjeduje isključivo autorsko pravo na uređivanje sadržaja vlastitih internetskih stranica. Sva su prava pridržana.

S obzirom da spomenute internetske stranice sadrže zaštitne znakove, nazive i druge sadržaje intelektualnog i industrijskog vlasništva, odnosno fotografije, slike, audio i video zapise, kao i ostale materijale u vlasništvu tvrtke Lumbertrans d.o.o. ili trećih osoba, a čiji je Lumbertrans d.o.o. ovlašteni korisnik, ograničena je upotreba sadržaja cjelokupne web lokacije.

Svaka upotreba sadržaja sa internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. dozvoljena je isključivo u osobne nekomercijalne svrhe, te u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u tiskanim i elektronskim medijima, uz prethodnu pismenu suglasnost tvrtke Lumbertrans d.o.o., te poštujući pritom sve zakonom definirane uvjete.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog ili djelomičnog sadržaja spomenutih internetskih stranica bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Lumbertrans d.o.o. Ukoliko je takvo dopuštenje izdano, zabranjuje se brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na bilo koji oblik intelektualnog ili industrijskog prava vlasništva, kao i svih navoda o ograničenju odgovornosti.

Strogo je zabranjena upotreba sadržaja spomenutih internetskih stranica s namjenom prodaje proizvoda i usluga.
Izuzetak pri komercijalnoj upotrebi sadržaja čine ovlašteni komisijski partneri i distributeri uz isključivo i izričito pismeno dopuštenje tvrtke Lumbertrans d.o.o., poštujući pritom sve zakonom definirane uvjete, uključujući zabranu brisanja ili mijenjanja postojećih podataka koji se odnose na bilo koji oblik intelektualnog ili industrijskog prava vlasništva, kao i svih navoda o ograničenju odgovornosti.

Svaki korisnik spomenutih internetskih stranica izrijekom prihvaća obeštetiti tvrtku Lumbertrans d.o.o. za svako potraživanje, trošak, štetu i/ili odgovornost nastale njegovim nesavjesnim korištenjem sadržaja internetskih stranica u vlasništvu spomenute tvrtke.

Svaku dozvoljenu i/ili namjenski dopuštenu upotrebu sadržaja s internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. korisnik ne smije dodjeljivati, prenositi ili podugovarati s trećim osobama, te će se shodno navedenom svako dodjeljivanje, prijenos ili podugovaranje smatrati ništavnim.


Sadržaj dostavljen od strane korisnika

Dostavljanjem sadržaja / materijala tvrtki Lumbertrans d.o.o. u bilo kojem obliku, te bilo kakvim kanalom komunikacije, korisnik automatski izdaje spomenutoj tvrtki stalna i neopoziva prava za korištenje, izmjenu i prilagodbu, te objavljivanje, prijenos i distribuciju predmetnog sadržaja / materijala bez naknade i u bilo koju svrhu, ali i pravo da, bez navođenja razloga, isti u cijelosti ili djelomično izbriše, odnosno ukloni.

Zabranjuje se dostava, prijenos i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, uključujući one kojima se vrši povreda prava bilo koje strane, te sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal.


Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu nastalu kao posljedica nepoštivanja svega ovdje navedenog.